7/24


گوش میانی

نوشته هایی با برچسب

گوش میانی

عفونت گوش میانی و گرومت گذاری

عفونت گوش میانی و گرومت گذاری

گرومت ها لوله های کوچکی هستند که در داخل گوش قرار داده می شوند و برای درمان شرایطی به کار می رود که گوش میانی تحت تاثیر قرار گرفته است مانند عفونت های مکرر گوش میانی و چسبندگی گوش .…

ادامه مطلب