نمودار سازمانی بیمارستان مهر

دکتر منوچهر برات

دکتر احمد درویشی

دکتر محمود جهرمی

دکتر فریدون فرهی

دکتر مسعود سیدیان

دکتر منوچهر برات(متخصص چشم پزشکی)

دکتر احمد درویشی(متخصص ارولوژی)

آقای ابراهیم خوش نظر

خانم شهین نظرپور

آقای فرج اله شاولی

خانم فاطمه خیری

آقای جوادپور

خانم سمیه عالی پور

آقای علی اکبر نوروزی

آقای محمدرضا باوی

خانم ساناز منتظری

خانم مریم سیلاوی

آقای حسین توحیدی

آقای ولی مهدی پور

آقای بهروز قائدی

خانم شبنم رضایی

آقای عباس فاضلی