بیمارستان خصوصی مهر اهواز در سال ۱۳۷۷ با ظرفیت ۹۶ تخت در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۱۳۰۰۰ مترمربع در ۵ طبقه(یک طبقه زیرزمین،یک طبقه همکف و ۳ طبقه فوقانی) با ۲۸ بخش درمانی وتشخیصی بنا گردید و به صورت شبانه روزی خدمات خود را ارائه می نماید بیمارستان مهر با گذشت زمان و افزایش امکان جهت پیشرفت بیمارستان به تدریج به خدمات قابل ارائه خود افزود ودر حال حاضر با ظرفیت ۲۰۶ تخت و ۲۸ بخش درمانی،پاراکیلینیک و تشخیصی در حال ارائه خدمت است،بخش های درمانی شامل بخش های، ICU ، اورژانس، CCU ، ICU قلب، اتاق عمل جنرال و قلب، جراحی، داخلی، زایشگاه، NICU ، می باشد.
بخش های پاراکیلینیک بیمارستان شامل رادیولوژی CTSCAN،ماموگرافی،سونوگرافی،آندوسکوپی،کلونوسکوپی،آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و آزمایشگاه است.بیمارستان درسال های اولیه استقرار استانداردهای حاکمیت بالینی و پس از آن اعتباربخشی را پیاده سازی،و گردید و همچنان این مهم درحال اجرامی باشد.لازم«اعتباربخشی درجه یک»موفق به دریافت گواهینامه به ذکر است بیمارستان خصوصی مهر با پیاده سازی استاندارد های وزارت محترم بهداشت موفق به دریافت صلاحیت پذیرش بیماران خارجی«و همچنین گواهینامه«بیمارستان دوستدار مادر و کودک»گواهینامه گردیده است.«در طرح گردشگری سلامت»ارسال گذشته بیمارستان موفق به ارتقای سیستم HIS خود گردید که بروزترین سیستم موجوددرکشور می باشد.
بیمارستان مهر با بهره گیری از ممیزی مدیریت کیفیت ISO انگلستان به صورت سالیانه موفق به دریافت گواهینامهISO 9001:2015 گردیده است