نمودار سازمانی بیمارستان مهر

دکتر علی جواهرفروش زاده

دکتر جواد مرفوع

دکتر محمود جهرمی

دکتر حسین محمودی

دکتر مهرداد پیامی

دکتر علی جواهرفروش زاده

دکتر محمود جهرمی

آقای فرج اله شاولی

خانم شهین نظرپور

خانم نسیم ملک زاده

خانم آیدا قبلی

خانم عساکره

خانم سمیه عالی پور

خانم ماننیا علیپور

آقای محمدرضا باوی

خانم کلانتر هرمزی

خانم زهرا عبدی

آقای حسین توحیدی

آقای ابراهیم درویشی

آقای بهروز قائدی

خانم الهه کیانی

آقای صادق فاضلی