7/24


گرفتگی گوش

نوشته هایی با برچسب

گرفتگی گوش

گرفتگی گوش

گرفتگی گوش

گرفتگی گوش، به فشار وارد بر گوش و دیگر بافت های میانی گوش گفته می شود و زمانی به وجود می آید که  فشار هوا در گوش میانی شما و فشار هوا در محیط اطراف، از تعادل خارج  می شود…

ادامه مطلب