تلفن های تماس با بیمارستان:

۰۶۱-۳۳۳۳-۹۴۷۶

۰۶۱-۳۳۳۳-۹۴۷۷

۰۶۱-۳۳۳۳-۹۴۷۸

۰۶۱-۳۳۳۳-۹۴۷۹

۰۶۱-۳۳۳۳-۹۴۸۰

آدرس:

خوزستان- اهواز- کوی کیانپارس- نرسیده به چهارراه پهلوان - خیابان کوثر بیمارستان مهر

E-Mail:

Infoo@mehr-ahw.com